Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1. Generelt

Følgende vilkår er gældende for alle produkter og ydelser som kunden har bestilt hos Brand by Hand ApS, med mindre parterne skriftligt har aftalt andet. Aftalen gælder bl.a. ved bestilling og brug af hjemmeside, support, rådgivning og anden levering af tjenesteydelser eller varer fra Brand by Hand ApS.

 

2. Indgåelse af aftale

Forretningsbetingelser accepteres indledningsvist af kunden pr. mail og er gældende uanset om kunden har bestilt produktet skriftligt, pr. telefon, e-mail, via Brand by Hand ApS’ hjemmeside, eller på anden måde, uanset kommunikationsform. Kunden skal ved aftaleindgåelse give Brand by Hand ApS nødvendige oplysninger om navn, adresse, cvr-nr., e-mailadresse m.m. som Brand by Hand ApS skal bruge til betalingsopkrævning, meddelelser vedrørende aftalen samt meddelelser vedrørende produkterne.

Aftalen er gældende og bindende for begge parter, så snart Brand by Hand ApS har modtaget accept pr. mail.

Brand by Hand ApS påbegynder levering af ydelsen hurtigst muligt efter aftaleindgåelsen medmindre andet mellem parterne er aftalt. Forsinkelser kan dog forekomme grundet tekniske problemer eller andre årsager, herunder tilvejebringelse af ydelser fra tredjepartsleverandører som skønnet nødvendig. Ferie, helligdage, lørdag samt søndag tæller ikke med i leveringsperioden.

Ved et samarbejde er Brand by Hand ApS berettiget til, i eget markedsføringsmateriale, at anvende kundens virksomhed og dennes website som reference.

 

3. Ansvar

I det følgende afsnit er beskrevet de forpligtelser, der ligger i forlængelse af accept af handelsbetingelser, fra kunden såvel som Brand by Hand ApS.

3.1 Kunde

Kunden er ansvarlig for indlevering af materiale rettidigt jf. punkt 7. Kunden er ligeledes pålagt det fulde ansvar for lovligheden af hjemmesidens materiale og informationer, samt ansvar for, at de ikke krænker tredje mands rettigheder i henhold til varemærkelovens bestemmelser.

3.2 Brand by Hand ApS

Brand by Hand ApS er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader, tab af data og reetablering af data, ligesom kunden selv skal sørge for, at der tages back-up i fornødent omfang.

Brand by Hand ApS’ leverandører af webhotel og mailhotel tager dog back-up af systemerne, således at disse måske kan reetableres i tilfælde af systemnedbrud.

Dog er Brand by Hand ApS ikke ansvarlig for kvaliteten af back-up’en, herunder om reetablering kan ske, uden at dette er særskilt aftalt med kunden. Back-up er derfor kundens eget ansvar, medmindre kunden indgår en forsikringsaftale (se punkt 6.5).

 

4. Rettigheder

Når Brand by Hand ApS har modtaget den fulde betaling for arbejdet, overgår rettighederne til det udførte arbejde automatisk til kunden i overensstemmelse med nedenstående:

§ Kunden får en ikke-overdragelig, eksklusiv brugsret til det udførte arbejde.

§ Bortset fra denne brugsret tilhører alle immaterielle rettigheder bl.a. ophavsretten Brand by Hand ApS eller vores ansatte.

§ Såfremt der som en del af arbejdet indgår open source software eller andre former for software, som ikke er lavet af os, gælder der andre licensvilkår for disse.

Vi, hos Brand by Hand ApS, er stolte af vores arbejde, og forbeholder os derfor retten til, at vise det frem og fortælle, hvem kunden eller en eventuel slutkunde er. Det kan eksempelvis være ved udarbejdelse af cases til vores hjemmeside.

 

5. Priser og betaling

Priserne for de forskellige ydelser fastsættes af Brand by Hand ApS. Disse priser er oplyst eksklusiv moms.

5.1 Fakturering

Brand by Hand ApS fakturerer ydelser forud. Fakturaerne forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato og betales som angivet på fakturaen.

Ved køb af hjemmeside er det dog muligt, at betale halvdelen forud og det resterende beløb ved modtagelse af første udkast af hjemmesiden. Hvis kunden ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal det oplyses ved aftaleindgåelse.

Det er kundens ansvar at ajourføre nødvendige kontaktinformationer Brand by Hand ApS bruger ved betalingsopkrævninger, jf. punkt 2.

5.2 Abonnementsaftaler

Ved hosting-abonnementsaftaler opkræves oprettelsesafgift samt abonnementsafgift 1 år forud, medmindre andet er skriftligt noteret i kontrakten.

Brand by Hand ApS forbeholder sig retten til ikke at lægge hjemmesiden op på det tilknyttede domæne, såfremt der ikke er sket betaling af første års ydelse. Endvidere forbeholder Brand by Hand ApS sig retten til midlertidig at lukke hjemmesiden, såfremt kunden ikke betaler de efterfølgende fakturaer rettidigt.

5.3 Manglende betaling

I tilfælde af manglende betaling fremsendes rykkerskrivelse i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. Ved manglende betaling påløber der renter 2% pr. påbegyndt måned + et rykkergebyr på DKK 100,00 pr. rykker.

Derudover forbeholder Brand by Hand ApS sig retten til at opsige aftalen ved manglende betaling, hvilket anses som væsentlig mislighold af kontrakten, jf. punkt 8.1.

Der vil ikke fremkomme ekstra betaling på trafik, men Brand by Hand ApS forbeholder sig, til enhver tid, retten til at opsige kunden ved misbrug eller en usandsynlig stor trafik.

 

6. Ydelser

Hos Brand by Hand ApS gør vi vores bedste for at gøre kunden tilfreds, vi tilbyder derfor en bred vifte af ydelser, der er beskrevet nedenfor.

6.1 Hjemmesider

Brand by Hand ApS koder primært hjemmesider i WordPress med eget tema og dertil tredjeparts plug-ins. Efter overdragelse af hjemmesiden til kunden, er det kundens eget ansvar at opdatere hjemmesiden og plug-ins. Det er ligeledes kundens eget ansvar at lave rettelser og ændringer på hjemmesiden og dens informationer.

Brand by Hand ApS kan dog optage disse forpligtigelser, hvis kunden har tegnet en forsikringsaftale og/eller en supportaftale, jf. nedenstående

6.2 Forsikring og serviceaftale

Kunden har mulighed for at tegne en Forsikring og Serviceaftale. Denne aftale tegnes for et år.

Forsikring og Serviceaftalen indebærer ugentlig backup af kundens hjemmeside samt beskyttelse mod hackerangreb. Går hjemmesiden ned vil Brand by Hand ApS til enhver tid have ansvaret for at genoprette hjemmesiden, og rense den for fejl. Forekommer der softwarefejl, er det Brand by Hand ApS’ ansvar at udbedre fejlen eller komme med en alternativ løsning. Forsikringen dækker ikke fejl forårsaget af kunden selv.

Derudover giver Forsikring og Serviceaftalen kunden ret til en reduceret timepris ved support.

Opsigelse skal ske skriftligt 30 dage før forsikringens udløb.

6.3 Support

Brand by Hand ApS yder også support på hjemmesider og webshops. Alle tilbud om support ydelser skal indledningsvil accepteres pr. mail.

Har kunden tegnet en Forsikring og Serviceaftale, har kunden ret til en reduceret timepris. Afregning af support sker ved udgangen af hver måned.

6.4 Domæne og hosting

Brand by Hand ApS benytter servere hos Curanet A/S, der står for den daglige vedligeholdelse og drift. Ved et eventuelt servernedbrud er det Brand by Hand ApS’ ansvar at kontakte og kontrollere at Curanet A/S genetablerer serveren.

Ved manglende betaling forbeholder Brand by Hand ApS sig retten til at øjeblikkeligt at lukke hjemmesiden indtil betaling foreligger.

Opsigelse skal ske skriftligt 30 dage før periodens udløb.

 

7. Udarbejdelse

Brand by Hand ApS’ udarbejdelse af en hjemmeside består af grafisk og digital udvikling, hvor både kunden og Brand by Hand ApS har forskellige forpligtigelser.

7.1 Grafisk udkast

Fra kunden accepterer tilbuddet til modtagelse af det grafiske udkast på PDF, går der almindeligvis 1-2 uger. Herefter vil kunden have mulighed for at komme med eventuelle rettelser til designet, inden Brand by Hand ApS´ medarbejdere går i gang med kodningen af hjemmesiden.

7.2 Digitalt udkast

Kunden vil som udgangspunkt modtage et digitalt udkast til hjemmesiden 4-6 uger efter godkendelsen af det grafiske udkast, medmindre andet er aftalt og fremgår skriftligt af aftalen. Herefter har kunden maksimalt 14 dage til at komme med eventuelle rettelser til hjemmesiden.

Alle rettelser skal sendes i ét samlet dokument, hvorefter de vil blive implementeret. Kunden har som udgangspunkt mulighed for at sende rettelser én gang, med mindre andet er aftalt. Går der mere end 14 dage før rettelserne er modtaget, anses hjemmesiden som færdigudarbejdet.

7.3. Overdragelse

Hjemmesiden anses som færdigudarbejdet, når kundens fremsendte rettelser er implementeret, og hjemmesiden er gjort mobilvenlig.

Er hjemmesiden udarbejdet på et testserver, er det Brand by Hand ApS’ ansvar at overflytte den til kundens domæne. Har kunden købt hosting andetsteds, er det kundens ansvar, at Brand by Hand ApS har de nødvendige oplysninger til overflytningen af hjemmeside. Såfremt disse oplysninger ikke foreligger, vil kunden blive faktureret for de ekstra omkostninger, som Brand by Hand ApS måtte have til anskaffelsen af disse.

Kunden modtager et givent antal videoguides, der gør kunden i stand til at korrigere hjemmesidens indhold. Kunden kan efter behov tilkøbe flere videoguides.

Derudover modtager kunden pr. brev en designmanual med relevant informationer om design og log-in oplysninger.

 

8. Ophør af samarbejde

Begge parter har mulighed for at afbryde samarbejdet, jf. nedenstående.

8.1 Kunden

Kunden kan til enhver tid opsige samarbejdet såfremt kunden er utilfreds med samarbejdet. Kunden skal ved opsigelse betale for de allerede afholdte omkostninger samt et opsigelsesgebyr på 20% af kontraktens restbeløb.

Eksempel

Hvis Brand by Hand ApS og kunden har indgået en aftale på en hjemmeside på DKK 50.000, og kunden ønsker at afbryde samarbejdet efter at 25% af arbejdet er udført, skal kunden øjeblikkeligt betale DKK 12.500 for udført arbejde samt DKK 7.500 i opsigelsesgebyr.

8.2 Brand by Hand

Hvis kunden væsentligt misligholder aftalen mellem kunden og Brand by Hand ApS, er Brand by Hand ApS berettiget til at hæve aftalen uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i aftalen eller forretningsbetingelserne.

Ophæver Brand by Hand ApS aftalen grundet kundens mislighold, er Brand by Hand ApS berettiget til at kræve betaling for den resterende aftaleperiode samt beregne et erstatningskrav for eventuelt yderligere tab.

 

9. Ændring af aftale

Brand by Hand ApS har ret til at foretage ændringer af aftalen, men eventuelle ændringer skal meddeles til kunden via e-mail på den opgivne e-mailadresse senest en måned før ændringernes ikrafttrædelse.

Kunden er berettiget til at opsige aftalen med de nye aftalevilkår. Opsigelsen skal være Brand by Hand ApS i hænde senest 14 dage før ikrafttrædelsesdatoen. Ændringer, som ikke kan anses at være til ulempe for kunden, kan gennemføres uden varsel.

Brand by Hand ApS er til enhver tid berettiget til at overdrage driften af hovedaftale og/eller tillægsprodukter til tredjemand, såfremt det ikke medfører ændringer i aftalevilkårene for den pågældende kunde.

 

10. Fejl

Brand by Hand ApS kan desværre ikke garantere at arbejdet er 100% fejlfrit. Hvis kunden finder fejl er det dennes ansvar at beskrive fejlen detaljeret nok til, at Brand by Hand ApS kan genskabe fejlen og dermed identificere den. Det er ikke muligt at rette fejlen, hvis det ikke er muligt at genskabe den.

Brand by Hand ApS er ikke ansvarlig for fejl forårsaget af tredjepartssoftware eller hosting – såsom fejl i WordPress plug-ins eller serverfejl.

 

11. Force Majeure

I tilfælde af Force Majeure, for eksempel krig, strejke eller naturkatastrofe, der umuliggører udførsel af aftalen, fritages Brand by Hand ApS fra aftalen jf. Købeloven § 24.

Nærværende handelsbetingelser træder i kraft den 1. oktober 2016.